Par Mani

ILZE SVENCE /

Tava dzīvesstila vizionāre / 18. gadu kompetence modes, dizaina un dzīvesstila pasaulē.

” Esmu Jūsu vīziju meistare, kura saslēdz neredzamo – redzamā veidolā!
Man patīk palīdzēt atrast savu “ ideālo Es ”. Savu personu, kas ir psihoanalītisks jēdziens. Persona ir atkāpe no ikdienas rutīnas un pienākumiem. Ir tikai tas, kas redzams, kas izstaro. Vizuālie izteiksmes līdzekļi, kā piemēram interjers, tērps, toņi, aksesuāri, detaļas pavēstij daudz. Ir svarīgi panākt sajūtu, lai klienta identitāte sakrīt iekšēji un ārēji. Katrs ir unikāls un pasaule ir vieta kur cilvēkiem jābūt daudzveidīgiem ar savu unikālo un apzināto būtību. Dzīvot skaisti ir māksla un darbs. ”

Pakalpojumi:
* Interjera dizains
* Personīgā stila un identitātes izveide privātpersonām / sievietēm un vīriešiem
* Fotosesijas vīzija, stils, organizācija
* Individuāla iepirkšanās
* Dzīvesstila raidījumu vadītāja


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ENG

ILZE SVENCE

Your lifestyle visionary
/ with 18. years competence in design, lifestyle, fashion as ex-model.

” I am the master of your visions, which connects the invisible – in a visible form!
I love helping to find your “ ideal Self ”. Your own person, which is a psychoanalytic concept. A person is a departure from daily routine and duties. It is only what is seen that emits. Visual expressions like  – interior, costume, color and shades, accessories detail a lot. It is important to have a sense of customer identity that match internally and externally. Each person is unique! And the world is a place where people need to be diverse with their unique and conscious nature. It’s an art and a work to live beautifully. ”

Services:
* Interior design
* Creating a personal style & identity for individuals / women and men
* Vision, style, organization of the photo session
* Individual shopping
* Video presenter


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RUS

ИЛЬЗЕ СВЕНЦЕ

Провидец вашего образа жизни / 18. лет опыта в дизайне и моде, экс-модель карьеры.

” Я мастер ваших видений, который соединяет невидимое – в видимой форме!
Я люблю помогать найти свое « идеальное Я ». Ваша личность, которая является психоаналитической концепцией. Ваша личность, это отход от повседневной рутины и обязанностей. Только то, что видно, излучает. Визуальные средства выражения, такие как интерьер, костюм, тона, аксессуары многое говорят о тебе. Важно иметь представление о том, что пусть это личность клиента совпадает внутри и снаружи. Каждый из нac уникален, и мир – это место, где люди должны быть разнообразны своей уникальной и сознательной природой. Жить красиво – это искусство и работа “.

Услуги:
* Дизайн интерьера
* Создание индивидуального стиля / женщин и мужчин
* Видение стиля, организация фотосессии
* Индивидуальные покупки
* Bидео ведущaя